Ivo Batistić

Fizički odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Bijenička c. 32, Zagreb
Sveučilište u Zagrebu

tel: 460-55-89, email: ivoatphy.hr
moja slikica
ISPITNI ROKOVI
Zadnji dan za prijavu ispita iz FČS1/FČS2 je 24.02.2020.

Pismeni ispiti održat će se 24.02.2020. od 14h do 17h u učionici F102 od 14h do 17h.

Usmeni dio ispita održat će se 28.02.2020.u učionici F12.

Za ispit se je potrebno prijaviti na studomatu, te se obavezno e-mailom
javiti radi rezervacije termina usmenog ispita.

Raspored polaganja usmenog dijela ispita na dan 28.02.2020.
	10:00 - 
	10:30 - 
	11:00 - 
	11:30 -
	


FIZIKA ČVRSTOG STANJA 1 & 2


HIDRODINAMIKA


STARA PREDAVANJA

Broj posjeta: brojac